Početna Najnovije Novosti Društvo

Pogledajte koliko košta jelo i piće na Aerodromu Banjaluka (FOTO)

Uko­li­ko pu­tu­je­te s Aero­dro­ma Ba­nja­lu­ka, te se pri­je pu­ta odlučite ne­što po­jes­ti, u po­nu­di ima­te sla­ni i slat­ki me­ni i, ako se želi­te os­vježiti, ima­te broj­ne na­pit­ke, ali ko­ju god op­ci­ju da iza­be­re­te, ka­ko se uvje­ri­la eki­pa “Ne­za­vi­snih no­vi­na”, mo­raćete da iz­dvo­ji­ti vi­še nov­ca ne­go inače.

Inače, me­ni je na­pi­san sa ne­ko­li­ko pravopisnih gre­ša­ka, kao što su “pre­hran­be­ni”, “na­pit­ci”, a i sam na­ziv aero­dro­ma na­pi­san je ćiri­licom, a os­ta­tak la­ti­nicom.

Ka­da je ri­ječ o sla­nom me­ni­ju, u po­nu­di ima­te ra­zne pi­te, kroa­sa­ne i sen­dviče, ali po ma­lo višim ci­je­na­ma.

Na­ime, ci­je­na bu­re­ka od 300 gra­ma je 5,5 KM, dok ćete za is­tu gra­mažu si­rni­ce pla­ti­ti 4,2 KM, a za krom­pi­ru­šu od 180 gra­ma je 2,4, dok me­ksička pi­ta košta 3,5 KM.

Ta­kođe, u po­nu­di su u ra­zni sen­dviči, pa je ta­ko onaj sa pi­le­ti­nom ili ćurećom šun­kom četi­ri KM, dok je sa go­veđim pršu­tom šest KM.

Ka­da go­vo­ri­mo o slat­koj po­nu­di, tu su ra­zni kro­asa­ni, vi­še vrsta kro­fni, kao i štru­dla s ja­bu­kom ili viš­njom. Ci­je­na kroa­sa­na sa lje­šni­kom je tri KM, a sa ma­re­li­com 2,5 KM, a kro­fne ko­šta­ju tri KM.

Štru­dla s ja­bu­kom je, ta­kođe, tri KM, dok je ona s viš­njom sku­plja za de­set fe­nin­ga, odno­sno 3,1 KM.

Ci­je­ne pića kreću se od 2,5 KM pa sve do osam KM.

Ka­fa na aerodromu ko­šta četi­ri KM, ma­lo pi­vo je ta­kođe četi­ri KM, a vi­no vra­nac je osam KM.

Podijeli