Početna Najnovije Novosti Društvo

Bespravna sječa šume u RS: Inspektori za godinu napisali ukupno 307.500 KM kazni

Republička šumarska inspekcija je u toku prošle godine u oblasti korištenja šuma izvršila 482 kontrole, u 315 slučajeva utvrđene su određene nepravilnosti, na osnovu čega je izdato 269 upravnih mjera i 309 prekršajnih naloga u vrijednosti od 307.500 KM.

Iz Inspektorata Republike Srpske za Mondo su potvrdili da je u navedenom periodu oduzeto1.438,8  metarakubnih šumskih drvnih sortimenata.

“Kada je u pitanju oblast primarne prerade drveta izvršene su 204 kontrole,u 64 slučaja utvrđene su određene nepravilnosti na osnovu kojih su nadležni inspektori izdali 59 upravnih mjera i 60 prekršajnih naloga u vrijednosti od 79 300KM. Takođe privremeno je oduzeto 233 kubna metra šumsko drvnih sortimenata”, navode inspektori.

Najčešće utvrđeni propusti u oblasti šumarstva odnosili su se na korištenje šuma iz razloga što se u toj oblasti vrši najveći obim poslova počevši od doznake stabala za sječu, izrade i realizacije projekta za izvođenje radova, izvršenje etata, promet šumsko drvnih sortimenata, žigosanost, obrojčanost i snadbijevanje otpremnim iskazom, vođenje evidencije, gazdovanje privatnim šumama dok su se u oblasti lovstva najčešći propusti odnosili na izvršenje lova i korišćenje divljači.

“Važno je naglasiti da šumarska inspekcija kao kontrolni organ nije zadužena za čuvanje šuma, jer je isto posao vlasnika šuma i korisnika šuma. Kada je riječ o šumama u svojini Republike, inspekcija je zadužena za kontrolu JP ‘Šume Srpske’ u smislu da li isto svoju djelatnost obavlja u skladu sa zakonom.

Inspekcija kontroliše da li su donešene šumsko-privredne osnove, da li se prilikom sječe poštuju etati, da li je osnovana čuvarska služba, da li čuvari šuma ispunjavaju zakonom propisane uslove za čuvara šuma, da li se uredno vode propisane poslovne knjige, da li su čuvari šuma evidentirali bespravno posječena stabla u propisane obrasce i obilježi ih i drugo”, istakli su inspektori.

Kako su nam istakli, inspektori najčešće dolaze do saznanja u vezi ove problematike realizacijom plana koji se provodi preko mjesečnih operativnih planova Inspektorata, ali i putem zajedničkih kontrola sa inspektorima iz drugih sektora kao i predstavkama građana upućenih pismenim putem i centrom za prijave i pritužbe.

Tvrde da su zajednički koordinisane kontrole vršene i sa drugim inspekcijskim sektorima, kao što su inspekcija za zaštitu od požara u kontrolama opremljenosti i organizovanosti šumskih gazdinstava na zaštiti šuma od požara, vodna inspekcija u kontrolama vodotoka i izvora, inspekcija rada kod izvođača radova u šumarstvu i na pilanama i drugim.

Podijeli