Početna Najnovije Novosti Društvo

Banjaluka: U prvom planu kvalitetna organizacija sistema javnog prevoza i veći broj putnika

Sve veći porast broja motornih vozila na području grada, te svakodnevno generisanje saobraćaja iz okolnih opština ka Banjoj Luci, kao administrativnom, kulturnom, ekonomskom i sportskom centru regije, nameću kao rješenje razvoj kvalitetnog sistema javnog prevoza putnika – kazao je Slaviša Sandić, šef Odsjeka za nadzor infrastrukturnih projekata i koordinator stručnog tima za pripremu projektnog zadatka, izradu i implementaciju Studije javnog prevoza na području grada Banje Luke.

Posredno, javni prevoz prema njegovim riječima – utiče na racionalno korištenje gradskih površina, saobraćajna zagušenja, brzine i kapacitet, te zagađenje životne sredine.

-Banja Luka je ušla u grupu gradova opterećenih individualnom motorizacijom sa sve izraženijim prostornim, funkcionalnim i ekološkim problemima, te se u prvi plan stavlja kvalitetna organizacija sistema javnog prevoza putnika. Vizija Grada je razvoj javnog prevoza sa provođenjem saobraćajnih politika, koji će povećati broj putovanja javnim prevozom, a smanjiti upotrebu putničkih motornih vozila – navodi Sandić.

Napominje da je sistem javnog prevoza putnika na području grada Banje Luke – veoma veliki i složen sistem i tome u prilog govori činjenica da se na mjesečnom nivou realizuje oko 670.000 kilometara, odnosno na godišnjem nivou oko osam miliona kilometara. Sistem se sastoji od 23 linije gradskog prevoza i 33 linije prigradskog prevoza, koje opslužuje oko 110 vozila.

-Studija javnog prevoza putnika treba da utvrdi postojeće stanje u kojem se nalazi sistem javnog prevoza putnika na području našeg grada, da pokaže koliko naših građana svakodnevno koristi javni prevoz, da predloži mjere unapređenja javnog prevoza itd. Analize koje će se raditi u okviru studije nakon brojanja putnika na svim gradskim i prigradskim linijama, treba da daju odgovor na pitanje koliko košta funkcionisanje cjelokupnog sistema kao i funkcionisanja linija, te da definiše modele sufinansiranja koji bi doveli do novih cjenovnika – pojasnio je Sandić i dodao da će po izradi, studija biti upućena na usvajanje Skupštini grada Banje Luke, nakon čega bi se započelo sa njenom implementacijom.

U toku je javna nabavka za izradu ove studije, a kako je naglasio, jedan od izlaznih rezultata ove studije trebalo bi da budu novi jeftiniji cjenovnici, a koji bi podrazumijevali i jeftinije karte, mjesečnu kartu za sve gradske linije, te mjesečnu kartu za sve grupe linija, uvođenje dnevne karte za neograničeni broj vožnji tokom dana, sedmične karte, povlastice za određene kategorije putnika, otvaranje novih linija i dr.

-Implementacijom mjera iz Studije postigla bi se masovnost u javnom prevozu sa ciljem da se izvrši preraspodjela načina putovanja sa sadašnjih 10%  na 35%, u korist javnog prevoza. Paralelno sa ovom aktivnošću, neophodno je mijenjati tarifnu politiku u stacionarnom saobraćaju –  zaključio je Sandić.

Podijeli